Täckgrödor i mångsidig belysning

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


"D‘kafgrøder" är ett häfte i den danska Park- og Landskabsserien. Rapporten sammanfattar den samlade kunskap som byggts upp vid Forskningscentret for Skov og Landskab. Med täckgrödor avses ett framodlat vegetationstäcke på öppna arealer eller mellan träd och buskar. Det består av ett-eller fleråriga, mer eller mindre förädlade, örtartade växter. Författarna visar på många olika användningsområden, t.ex. förkultur, gröngödsling, utarmning (t.ex. om man ska anlägga blomsteräng), ettårigt marktäcke, flerårigt marktäcke, "fotpåsar" runt träd i hårdgjorda ytor, kanttäckning i olika övergångszoner, örtartat läbälte, viltåker, blomsteråker och blomsterbädd i stället för mer krävande planteringar. Författare är Carl Aage Sørensen och Jens Ole Juul. Beställes från Forskningscentret for Skov & Landskab, Skovbrynet 16, DK-2800 Lyngby. Tel. 00945 45 93 12 00 eller fax 00945 45 93 48 49.