Storstädernas miljö

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Boverket och Naturvårdsverket fick i oktober i fjor parallella uppdrag av regeringen att göra förstudier om storstädernas miljö. Det var bråttom och redan nu

föreligger de båda verkens rapporter; "" -- Naturvårdsverket Rapport 4159 och "Storstadsuppdraget, en förstudie om storstädernas miljö" -- Boverket.

Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö svarar för en tredjedel av alla luftföroreningar i Sverige. 300 000 av de människor som bor där utsätts för höga bullernivåer. 40% av allt avfall i Sverige produceras i storstäderna. Förstudierna ska vara ett underlag för regeringen, som överväger att tillkalla en utredare med uppdrag att ta fram en handlingsplan för regionala samverkanslösningar för att förbättra miljön i de tre storstadsområdena.

Boverket har studerat dels tätortsutvecklingen, särskilt sambanden mellan bebyggelse och trafik, dels grönstrukturen. Analysen visar att de sammanhängande grönområdena, som är viktiga för stadens och människans hälsa, minskar. Boverket har utvecklat en kriterielista för analys av grönstrukturens sociala, kulturella och biologiska vården. Den innehåller sex punkter, nämligen grönstrukturens betydelse för människors rekreation och hälsa, bevarande av biologisk mångfald, stadsbyggandet, kulturell identitet, stadens hälsa och klimat samt biologiska lösningar på kommunaltekniska frågor.

Boverket konstaterar att det behövs en ny regional huvudman i storstadsområdena, som tar ansvar för beslut om en bättre helhetsmiljö.

Naturvårdsverket redovisar läget när det gäller luftkvalitet, buller, vattenkvalitet, biologisk mångfald och avfallshantering i storstäderna. En av Naturvårdsverkets slutsatser är att det nu finns så mycket kunskap om storstädernas miljöproblem att man inte ska satsa så mycket på vidare kartläggning, utan istället genomföra konkreta åtgärder. (Marie Larsson)