Stadens lungor - om luftkvaliteten och växtligheten i våra tätorter.

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Detta nummer i Stad & Land-serien handlar om luftföroreningarnas och växtlighetens roll för luftkvaliteten. Luftföroreningar innebär en stor stress för träd och annan vegetation. Samtidigt kan vegetationen användas för att filtrera luftföroreningar och därmed förbättra städernas luftkvalitet.

I skriften diskuteras hur man i den kommunala planeringen kan fånga in frågor om luftkvalitet. Vidare beskrivs hur man praktiskt kan använda växtlighet för att minska påfrestningarna av luftföroreningar på oss människor. Strategiskt utplacerade trädridåer, t.ex. vid industriområden eller utmed stora vägar, kan förbättra utemiljön i städerna avsevärt. Vi kan andas renare luft och må bättre.

Som konkreta exempel på ekologisk planering har valts Helsingborgs och Karlstads kommuner, två industialiserade städer med olika ekologiska och klimatiska förutsättningar.

Detta är den första boken i sitt slag och den vänder sig främst till verksamma inom stadsbyggnad, miljö- och hälsoskydd samt parkförvaltning. (Stad & Land nr 116, 1993. Pris 130 kr + moms och porto)