Stad och land

Publicerad 1 januari 1994

En sådan sommar lär man aldrig få uppleva igen!

Detta är en vanlig kommentar man möter vid pratstunder efter semestern. Huvuddelen av oss tycker naturligtvis att värmen är njutbar och bra både för kropp och själ. Men som alltid - inget gott utan att det också har något ont med sig. Redaktören har i lokaltidningen kunnat läsa ilskna insändare som klagat på stanken från soptunnorna, och kryllande fluglarver. Man kan inte förstå hur man kan införa något så fullständigt idiotiskt som 14-dagarshämtning av soporna.

I flera artiklar och notiser i detta nummer betonas lantbrukets roll i ett framtida kretsloppssamhälle. Det genereras stora mängder organiskt restmaterial i våra tätorter som har sitt ursprung i odling och som givetvis bör återföras till åkermarken. Dock under förutsättning att materialet inte förorenats under sin vistelse i tätorten. Hittills har mycket av diskussionerna fokuserats på slamproblematiken.

Angående avloppsslam - vid avvattning förloras oundvikligen en del växtnäring. Kan våtslamshantering vara ett alternativ och hur reagerar jordbruksgrödor på slamtillförsel? Erfarenheter från Eslöv presenteras i en artikel på sid 8.

En spännande utvecklingsväg för att ta hand om bl. a. avfall från livsmedelsindustrier och storkök, är rötning för biogasframställning. I en artikel på sid 6 redovisas tankegångar och projektarbete i Uppsala kommun.

De behandlingsmetoder man diskuterar i Eslöv respektive Uppsala kanske inte alls passar in på andra ställen i landet. I artikeln på sid. 2 redovisas resultaten från ett FRN-projekt med ett av de främsta målen att studera regionala skillnader i förutsättningarna för att få det biologiska avfallet i kretslopp. Och där det visar sig att lantbruket, även om viljan skulle finnas, kanske inte räcker till för att få till stånd en önskad samverkan mellan stad och land.