Slam ska bli lika rent som stallgödsel

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Slam från reningsverk ska vara så rent, att det kan ingå i ett kretslopp utan risk för kommande generationer. Gränsvärden, t.ex. för tungmetaller, skärps successivt under en övergångsperiod fram till år 2000. Dessa villkor är resultatet av en överenskommelse mellan Lantbrukarnas riksförbund, Statens naturvårdsverk och Svenska vatten- och avloppsverksföreningen och gäller spridning av slam i jordbruket. Varje år hanterar de kommunala reningsverken 180 000 ton slam, mätt i torrsubstans. I dag används ca 25% av slammet i jordbruket och ytterligare 10-15% på golfbanor och andra grönytor.

Ska man klara av kadmiumproblemet, måste alla små spridda källor till kadmiumföroreningar tas bort. (Källa: Ordbruk, SJV, 6/94). Kommentar: Vilka krav ska man ha på slam till grönytor? Tänk om framtida generationer vill/behöver odla upp en golfbana?