Slam på åkern?

Publicerad 1 januari 1994

Naturvårdsverket, LRF och Vatten- och avloppsföreningen har nu enats om hur mycket tungmetaller slammet ska få innehålla. "Slam från svenska reningsverk skall vara så rent att det kan spridas på åkrarna utan risk för kommande generationer", enligt ett TT-telegram som bl.a. återges i en artikel i ATL. nr 21/94. Reningsverken hanterar årligen ca 180 000 ton slam (torrsubstans), varav en fjärdedel har använts på åkermark.

De tre aktörerna har nu enats om riktlinjer för vilka riktvärden för tungmetaller som ska gälla framöver. En första skärpning görs till 1995, nästa steg tas år 2000. Följande halter skall tillåtas framöver (gram per hektar åker och år som snitt för en sjuårsperiod):


LRF:s miljöansvarige, Jan Eksvärd, säger att med dessa halter anser LRF att man kommit så långt man kan för att få bort riskerna. Han beräknar att slam framöver kommer att spridas på ca 15 000 hektar åkermark, Från VA-föreningens sida ser man kadmium som det största problemet. De små spridda kadmiumkällorna måste bort. Ett annat problem är kvicksilver från amalgamrester. Vissa tandläkarmottagningar måste få slutna system för avloppsvatten.