Skrift om Ystads-projektet

Publicerad 1 januari 1994

Det Movium-initierade projektet Stad och land i samverkan har mötts av stort intresse från flera håll i samhället, inte minst i diskussioner om utformning av lokal Agenda 21. Den första kommunen som skärskådades i projektet var Ystad. F.n. pågår arbetet i kommun nr 2, Tidaholm.

Det som bl.a. utmärker projektets arbetssätt är att forskare från universitet och högskolor tillsammans med praktiker från kommunen och olika lokala organisationer utarbetat strategier för hur Ystads kommun kan utveckla samspelet stad/land. Strategier har utarbetats inom områdena flora/fauna/biologisk mångfald, vatten, bioavfall, lokal bioenergi samt lokalt producerade livsmedel.

Projektet i Ystad har sammanfattats av projektledaren Eivor Bucht i en skrift med titeln "Stad och land i samverkan - exemplet Ystads kommun". Skriften ingår i serien Aktuellt från lantbruksuniversitetet (nr 424).

I skriften beskriver Bucht utgångspunkterna för projektets utformning. Speciellt betonas vikten av att diskutera lokala lösningar av de problem som kommuner står inför när det gäller att lösa miljö- och naturresursfrågor. Bucht nämner som exempel bl.a. kraven på rening av kväve avloppsreningsverken. Naturvårdsverket likställer i sina krav Ystad med t. ex. Göteborg. I Ystad svarar reningsverket endast för 15% av de vattenburna kväveutsläppen. Huvuddelen utgörs istället av diffusa kväveutsläpp i första hand från jordbruket. Att öka reningsgraden i reningsverket med ett fjärde reningssteg, från dagens 30% till ca 50% enligt SNV:s krav, skulle kosta kommunen 25-30 milj. kr., men reducera de vattenburna kväveutsläppen med endast 6-8%. I Göteborg kan samma åtgärd ge en halvering av kväveutsläppen eftersom reningsverket svarar för huvuddelen av kvävebelastningen.

I skriften sammanfattas kortfattat de strategier som projektets olika arbetsgrupper utarbetat. I den avslutande diskussionen för Bucht upp fyra olika frågor på generell nivå, där projektets resultat visat på behov av utveckling: * nya roller för forskarsamhället vid implementeringen av generella kunskaper

* former för att involvera nya aktörer i den kommunala planeringen

* lokala kunskaper om miljösituationen

* en framtidsvision för jordbruket.

Aktuellt-skriften kan beställas genom SLU Info/Försäljning, tel. 018/671000.

Senare under hösten kommer Ystads-projektet även att redovisas i en rapport i Moviums Stad och land-serie. Därvid kommer en mera detaljerad genomgång av de olika arbetsgruppernas strategier att redovisas.