Skötselentreprenörer kastas ut i Stockholm

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Har hittat följande citat i boken Stockholmsträdgårdar under gångna tider författad av förre rektorn vid Experimentalfältet i Stockholm, Gustaf Lind. Det är ett roande, kanske också sedelärande, exempel på att man kan anlägga ett kretsloppstänkande på det mesta:

Ända till 1869 var skötseln av huvudstadens planteringar anförtrodd åt särskilda entreprenörer. Sistnämnda år beslöts emellertid att inrätta en stadsträdgårdsmästarebefattning i Stockholm. Till förste innehavare av denna tjänst utsågs Alfred Medin med tillträde den 1 april 1869. I Stockholms kommunalförvaltnings protokoll av den 17 och 24 mars 1869 heter det: "Vården om planteringarna å stadens allmänna platser hade sedan längre tid tillbaka varit uppdragen åt enskilde entreprenörer. Erfarenheten hade dock under denna tid visat svårigheten att förmå desse att på ett fullt tillfredsställande sätt fullgöra sina förbindelser. Af denna anledning har afdelningen, sedan samtliga entreprenadkontrakt i följd av uppsägning upphört, beslutat att till en början för någon tid sjelf öfvertaga vården och underhållet av planteringarna och i sådant afseende antagit en under stadskonduktören närmaste inseende stäld trädgårdsmästare, som skulle i aflöningsförmoner åtnjuta 860 rdr om året samt fri bostad". (Rune Bengtsson)