Samarbeta mera!

Publicerad 1 januari 1994

I tidigare nummer av Biologik har vi vid flera tillfällen berättat om projekt som beskriver hur man kan etablera samarbete mellan tätort och landsbygd när det gäller hantering av organiskt restmaterial från tätorten. Lantbrukaren har ofta goda möjligheter att fungera som "avfallsentreprenör" - lagringskapacitet, maskinell utrustning som behöver utnyttjas mera, möjligheter att sambehandla med gårdens egna organiska restmaterial.

I detta nummer ges flera exempel på ett utvecklat samarbete, både svenska och utländska. Det är avd. för park- och trädgårdsteknik i Alnarp som presenterar en förstudie, finansierad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin.

Min uppfattning är att lantbrukarnas intresse för att hjälpa till med samhällets avfallsproblem har ökat markant under det senaste året. I våras kom LRF överens med Naturvårdsverket och VAV om villkoren för slamspridning framöver. Samarbetet mellan LRF och VAV har väl tidigare inte precis kunnat karakteriseras som konstruktivt. Ett tecken i tiden: i LRF:s tidning Land fanns det i nr 46 och 47/94 totalt 4 artiklar som på ett mycket positivt sätt beskrev projekt ute i landet, där lantbrukare tar hand om avloppsslam. Det kommer säkert att hända mycket intressant inom detta område under 1995, vilket vi naturligtvis kommer att bevaka!

God Jul och Gott Nytt År!