Parkenkät -94 i Malmö

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Parkerna är en symbolfråga för Malmöborna och används flitigt. Trots att Malmö benämns parkernas stad efterfrågar Malmöborna än mer grönska som inslag i stadsbilden. Så skriver stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson om resultatet av den parkenkät som gatukontoret har utfört. Man har tagit reda på Malmöbornas vanor och attityder i olika stadsdelar. Undersökningen har utförts av civ. ing. Rolf Melin och fil. kand. Gunnar Nordin. Denna kartläggning av vad de boende i olika stadsdelar tycker är ett viktigt underlag för Park- och stadsmiljöavdelningens löpande arbete men är speciellt viktig nu, eftersom Malmös grönplan ska revideras. Man planerar återkomma med liknande undersökningar om ett antal år för att få nya signaler på hur Malmöborna vill ha sin stad och sin stadsdel. Här följer några slutsatser:

Stadsdelsparker används mest av alla parker.

Blommande stadsdelsparker med mer vatten och toaletter (!) skulle höja kvaliteten.

Stadens parker är viktiga för malmöborna oavsett hur mycket de används.

Finparker används av Malmöbor i alla stadsdelar.

Rekreationsområden är relativt okända - används av boende i närliggande stadsdelar.

Bil och cykel är de vanligaste fortskaffningsmedlen till finparker och stränder.

En grönare innerstad efterfrågas - mer träd och blommor.

Antalet parkbesök skattas till minst 12 miljoner per år.

Källa: Parkenkät 1994. Gatukontoret Malmö, Park- och stadsmiljöavdelningen, tel. 040 - 34 10 00.