På exkursion: Träd i stadsmiljö och plantskola

Publicerad 1 januari 1994
Aktuellt tema


Detta var temat för en uppskattad MOVIUM-exkursion den 6 september med Rune Bengtsson som guide och trädexpert. Resmål var stadsträd i varierande miljöer, först i Malmö, Staffanstorp och Lund, sedan vid ett besök hos en av våra större trädproducenter, Stångby plantskola. Där presenterades nyheter och vad som är på gång samt ny odlingsteknik i "Root Control Bag". Dagen avslutades med ett besök i Flincks trädgård och arboretum i Bjuv, en privat växtsamling som innehåller ett stort antal växtslag. Naturligtvis är detta ett eldorado för växtkännare och forskare men även för sådana med mer "normalt" trädgårdsintresse.


Träd i stadsmiljö


Undertecknad hade förmånen att deltaga på denna "matnyttiga" resa. Här följer en del av det som serverades. I Malmö med omnejd studerade vi flera slags lindar varvid vi fick lära följande. Tilia cordata "Rancho" är en lind som borde användas mer. Fördelarna är att lägsta grenvåning aldrig hänger under horisontalplan, således ett bra träd på gator och parkeringsplatser. Sluthöjden är 14-16m och bredden 6-8m. Den får också mycket litet honungsdagg. I jämförelse med Tilia euchlora, som blir betydligt större samt kräver ständiga beskärningar på grund av de nedhängande grenarna borde valet många gånger falla på "Rancho". Vi studerande också Kungsgatans parklindar (Tilia X vulgaris och inget annat). Det påpekades också att för plantering i stadsmiljö är det viktigt att beställa klonmaterial, eftersom träd från frö av exempelvis T. cordata eller T. platyphylla ger för stor variation. Om man däremot önskar vilda lindar i naturmiljö är det viktigt att ha en dialog med leverantören för att försäkra sig om att få frösådda träd. Härdigast av parklindarna är T. vulgaris "Pallida", kejsarlind. Annars var härdighetsdiskussionerna denna dag inte särskilt komplicerade, eftersom de nordligaste deltagarna kom från Stockholm.

Sommaren hade gynnat angrepp av lindspinnkvalster men detta är ett skadedjur, som vi nu vågar ha is i magen inför. Angreppen går i vågor och ebbar ut om något år. Vill man förekomma, så fungerar det med limringar enligt erfarenheter från Lidköping.

I Malmö fick vi också se lite mer ovanliga gatuträd som Prunus subhirtella, vårkörs, ympade på högstam av P. avium, liksom Prunus fruticosa "Globosa", klotkörsbär, ympade på samma sätt. På Föreningsgatan har man brutit upp trottoarerna och planterat mindre träd som Malus "John Downie" och Sorbus decora. De boende lär dock inte vara helt förtjusta på grund av då och då plötsligt uppblossande äppelkrig. På utfarten från Malmö kunde vi se gamla, mycket vackra träd av Crataegus lavallei.

Nästa stopp gjordes i Staffanstorp, där vi studerade omfattande trädplanteringar i ett nybyggt nytt centrum, som för övrigt var mycket tilltalande. Träden var planterade dels 1993 dels i år. Det såg perfekt ut så här långt. Projektet har hittills lyckats mycket väl trots torkan. De många gatuträden bestod av oxlar, Sorbus X thuringiaca "Fastigiata". Trots namnet har det en rund, koncentrerad krona som gammalt. Den blir hälften så stor som vanlig oxel. Träden har levererats av Stångby plantskola, där de stått en säsong i Sverige före plantering. Detta förfarande ger en mycket bra kvalitet med korta transporter och minskad stress hos träden. I närheten fanns en mindre plantering med uppstammade exemplar av Cornus mas. Det måste bli vackert till våren. Ett nytt träd, som kommer åtminstone i södra Sverige är Fraxinus angustifolia "Raywood". Det är ett träd med "robiniakaraktär" med mycket vacker violett höstfärg. Det fanns också ett par Prunus maackii, näverhägg. Den är egentligen bättre i Stockholmstrakten och i Norrland, eftersom den lätt drabbas av vårfrostskador i Skåne. Arten fröförökas lätt, men träden får då ett varierande utseende, bl.a. i barken. Klonat material kan fås antingen mikroförökat eller ympat på Prunus avium. Avslutningsvis tittade vi på ett träd med exotiskt utseende, en vackert gulbladig korstörne, Gleditsia triacanthos "Sunburst". Den grönbladiga formen "Skyline" är härdigare och har använts framgångsrikt i Enköping.


Plantskolebesök


Stångby plantskola var nästa anhalt. Under en rundvandring i containerodlingarna, fick vi bl.a. se det nya tuvsnöbäret "Arvid", endast 40 cm högt, en bra marktäckare under träd. Plantskolan är också en stor producent av fruktträd, vilka uppvisade en mycket god tillväxt. Jag fick revidera min uppfattning att man absolut inte får kvävegödsla på hösten. Under en period just nu, efter det att de ovanjordiska delarna vuxit färdigt, har rotsystemet en tillväxtperiod under vilken en god näringtillgång ger trädet högsta beredskap inför våren. Päron på högstam kan ibland vara ett alternativ som alléträd.

Root Control Bag är ett nytt system att odla träd i. Till skillnad från klumpade plantor, där man förlorar en stor del av rötterna vid upptagningen, ger det nya systemet ett kompakt rotsystem utan rotsnurr och där de flesta rötterna följer med trädet vid leveransen.

Efter exkursionslunch på medhavda landgångar och en välbehövlig paus från alla växtnamn presenterades en för dagen specialkomponerad utställning av spännande träd. Den inramades av en tillfälligt arrangerad häck av stora, containerodlade avenboksplantor, med vilka man kan plantera om inte en färdig så dock en halvfärdig häck. Här följer några av intrycken.

Cercidophyllum japonicum, katsura, är faktiskt härdig ända upp i Umeå och finns nu som E-plantor från en frökälla i Göteborgs botaniska trädgård. Populus beloni finns nu på egen rot från mikroförökade plantor i Alnarp. Det finns också en E-märkt, fröförökad asklönn, Acer negundo, från en frökälla i Alnarp. Detta är en ny, frisk, vindtålig typ med starka grenvinklar.

Sorbus är en specialitet och flera olika sorter diskuterades. Man underströk att Sorbus mougeotii angrips betydligt mindre av sorkar än S. intermedia.

Av björkarna imponerade (på mig) som vanligt himalayabjörk, Betula jaquemontii med sin kritvita bark. Vårtbjörken ska numera heta Betula pendula. Typ Finland är den bästa frökällan av arten för mellersta och norra delarna av Sverige. Pelarbjörk, B. pendula "Fastigiata" (vilket namn), presenterades som ett tänkbart alternativ till pelarasp.

Varför inte en trädformad häggmispel? Amelanchier "Robin Hill" är en ny selektion ur en amerikansk sort.

Carpinus betulus "Fastigiata" är inte alltid så smalkronig som man kan önska. I sådana lägen är sorten "Frans Fontaine" ett bra alternativ. Kronan blir mycket smal även på fullvuxna träd medan "Fastigiata" blir lika bred som hög på gamla dar.

Sammanfattningsvis betonades förutom alla nyheter som presenterades, vikten av att ha en dialog med leverantören, att beställa rätt kvalitet och se till att man får den. Det som lyftes fram särskilt denna dag var valet av klonat eller fröförökat material, rätt grundstammar samt E- märkta plantor. Avgörande för trädens möjlighet att etablera sig på den nya växtplatsen är deras kondition, minimal stress genom korta transporter, slutodling i en närbelägen plantskola samt förhoppningsvis i framtiden utökad användning av system som Root Control Bag. (Ingrid Åkesson)