Nya almsjukeregler på gång

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Almsjukan är upptagen i växtskyddsförordningen som en särskilt farlig sjukdom. Lagen gäller tillsvidare, trots att sjukdomen har fått fotfäste i vårt land. Anmälningsplikten har dock tagits bort. Vid ett möte på MOVIUM med Växtinspektionen informerades om myndighetens nya syn på almsjukan. I mötet deltog Sten Tynelius, Växtinspektionen, Arne Jansson, parkavdelningen i Malmö, Klaus Vollbrecht samt undertecknad från MOVIUM.

Almsjukebekämpning ses ofta som en stor kostnad i det korta perspektivet, men det får anses fastlagt att den lönar sig på sikt. Ett problem är att alla markägare måste samarbeta. Privatpersoner måste ha råd och hjälp att (för en billig penning) ta ner sina drabbade träd. En annan stötesten är att reglerna för transport av virke och oskadliggörande av smittan kan verka betungande. Därför arbetar växtinspektionen för nya enklare metoder för att omhänderta virket. De nya reglerna är ännu inte helt klara men MOVIUM- direkt kan nu redovisa följande avsikter från myndighetens sida. Metoderna utgår från almsjukans spridningsbiologi och avser att hindra spridning med almsplintborrar: När reglerna är klara kommer de att bifogas MOVIUM-direkt.

Försök med att bränna av barken som alternativ till vanlig barkning pågår för närvarande med avsikt att virket ska kunna användas till något annat än massaved.

Flisning av sjukt material kan komma att godkännas. Enligt holländska erfarenheter sker ingen spridning från flis. Förutsättningen är att sönderdelningen är tillräcklig. 5 cm är ett riktmärke. Närmar sig bitarna 10 cm ökar risken att almsplintborrarna kan föröka sig. Tester som har gjorts i Malmö visar ingen kläckning av almsplintborrar från flishögar.

Som följd av ovanstående kan även kompostering av flisat material komma att godkännas.

Årets inventeringar har visat att den stora spridningen i år har varit värst i områden, där man tidigare försummat bekämpningen. God tillgång på smittade träd eller obarkat virke har under den varma vår och försommaren visat sig orsaka en omfattande svärmning av almsplintborrar och därmed stor spridning av sjukdomen. Inom sydvästra Skånes kommunalförbund, som inventerats av växtinspektionen, ser man stor spridning i Lunds och Kävlinge kommuner, medan Malmö, som har satsat på intensiv övervakning och bekämpning inne i staden, har drabbats av få nya fall. Det är därför särskilt glädjande att de drabbade kommunerna nu signalerat ökade satsningar. Det framkom också på mötet att i Bromölla-trakten har iakttagits en stor spridning, vilken förmodas ha anknytning till massaindustrin.