Ny roll för ekologiska odlare?

Publicerad 1 januari 1994

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige (f. d. Alternativodlarnas Riksförbund) utger tidskriften Ekologiskt lantbruk. I nr 7/94 ges en jordbrukspolitisk kommentar på temat Slam av Peter Einarsson.

Den överenskommelse som kom till stånd i våras mellan LRF, SNV och VAV angående gradvis skärpning av kraven på rötslam är anmärkningsvärd, anser Einarsson. Dels har man kommit överens om väldigt tuffa krav, de föreslagna gränsvärdena år 2000 är ungefär på nivå med dagens maxvärden i KRAV-reglerna (se tabell).


Dels har policyändringen grundlagts genom ett totalt perspektivskifte från LRF:s sida. Man har varit den klart drivande parten för att omvärdera slamanvändningen i ett kretsloppsperspektiv. LRF har drivit Naturvårdsverket framför sig och inte tvärtom, och VAV, har enligt Einarsson, med rådande opinionsvindar inte haft mycket annat val än att ansluta sig.

Einarsson varnar dock för att se problemet endast ur perspektivet förbättrad slamkvalitet. Följden kan bli att alla resurser satsas på detta och ingen forskning ägnas åt att komma fram till det egentligen viktigaste: ett systemskifte i hela "folkgödselhanteringen". Å andra sidan kan man tänka sig att arbete med att förbättra slamkvaliteten genererar det engagemang och de kunskaper som krävs för att flera ska börja ifrågasätta hela den tekniska lösningen.

- "Den här sortens besvärliga avvägningar tror jag kommer att bli allt vanligare i takt med att det nyvaknade kretsloppsmedvetandet tar gestalt i olika faktiska samhällsförändrade processer. Av oss miljöextremister krävs nu plötsligt färdighet i balansgång istället för i vår gamla paradgren: att hojta i motvind. Kul som omväxling, men visst känns det ovant... Vad är den rätta avvägningen mellan pragmatisk samarbetsvilja och principfast radikalism?" frågar avslutningsvis Einarsson.