Nordisk miljömärkning av kompostbehållare

Publicerad 1 januari 1994

Utbudet av kompostbehållare på marknaden har vuxit lavinartat de senaste åren. För presumtiva köpare utgör den rikliga floran av behållare en svårgenomtränglig djungel - vilken ska man välja? De flesta som börjar kompostera gör det för att lämna sitt bidrag till en bättre miljö. Då måste man kräva att behållaren i sig under sin livscykel inte orsakar nya miljöproblem... Nu har det fastställts kriterier för Svanen-märkning av kompostbehållare, vilket på sikt kan hjälpa konsumenterna. Vilka behållartillverkare blir först med att ansöka om licens att använda det nordiska miljömärket?

Nordiska ministerrådet beslutade i november 1989 att införa en "harmoniserad, frivillig och positiv" miljömärkning i Norden, den så kallade Svanen-märkningen. Sedan dess har miljömärknings-organisationer i Finland, Sverige, Norge och Island utarbetat kriterier för ett stort antal produktgrupper. Målet med gemensam miljömärkning är att vägleda konsumenterna så att de kan välja de minst miljöbelastande produkterna ur det breda utbudet på marknaden. Miljömärkningen skall även stimulera till produktutveckling som tar hänsyn till miljön.


Svanen-märketFinland ansvariga


I januari 1994 antog det nordiska samordningsorganet ett kriteriedokument för miljömärkning av kompostbehållare. Finlands standardiseringsförbund har haft ansvar för att utforma kriterier för denna produktgrupp. Av dokumentet framgår bland annat följande:

Kriterierna gäller kommersiella behållare avsedda för kompostering av organiskt avfall från fastigheter, egnahems- och flervåningshus. Den främsta målsättningen för kriterierna är att kompostbehållaren fungerar.

Behållaren skall provas med funktionstest avsedd för vinterkompostbehållare (grupp A) eller test avsedd för behållare som fungerar under den varma årstiden (grupp B). Funktionstest för grupp A, det vill säga behållare som fungerar vintertid, finns beskrivet i kriteriedokumentet. Man har ännu inte utarbetat funktionstest för grupp B.


Kriterier för miljömärkning


För att få använda miljömärket skall uppfylla ett antal krav. Dessa avser materialval, konstruktion, medföljande information och funktion. Krav ställs också på att gällande miljö- och arbetsskyddslagstiftning följs vid tillverkningen.


Material val och konstruktion


Användning av miljöfarliga kemikalier vid tillverkning av kompostbehållare regleras. I kriteriedokumentet anges vilka kemikalier och metaller det är fråga om, bl.a sådana som kan ingå i lim, träskyddsmedel och plastmaterial. Exempel är bly, kadmium, kvicksilver, klorerade/bromerade paraffiner och vissa ftalater. Metaller får inte vara belagda med kadmium eller kadmiumföreningar. Vid tillverkning av isoleringsmaterial får inte användas gaser som i något nordiskt land är klassificerade som farliga för ozonlagret.

Ifall behållaren är tillverkad av metall eller plast skall andelen återvunnet material vara minst 25 vikt-%.

Behållare för hushållsavfall skall vara försedd med gnagarskydd, med springor på högst 7 mm. Om kompostbehållaren marknadsförs för att kunna användas inomhus, måste man kunna samla lakvatten och leda ut det.

Behållaren skall vara försedd med 5 års garanti. Garantikravet gäller inte delar utsatta för stort slitage. Sådana delar skall förtecknas i bruksanvisningen och det skall kontinuerligt finnas tillgång till dem under garantitiden.


Medföljande information


Denna skall innehålla monteringsanvisning, användningsområde (vilket slags avfall, för hur många personer den är avsedd, exempel över lämpligt och olämpligt avfall). Utförliga komposteringsinstruktioner; vad som skall ingå beskrivs närmare i kriteriedokumentet.

Här skall beskrivning lämnas hur de olika ingående materialen skall tas omhand då behållaren tjänat ut och skall skrotas/återvinnas.


Funktionstest för "vinterkompostbehållare"


Testen genomförs av opartiskt testlaboratorium, godkänt av miljömärkningsorganet. Behållaren provas vid bestämd omgivningstemperatur. Denna regleras efter ett fastställt schema och varieras mellan -3øC och +5øC. Testen pågår i 10 veckor.

Behållarna delas in i olika klasser efter hur många personers avfall de är avsedda för (mellan 2,5 och 20 personekvivalenter, där 1 ekvivalent motsvarar 1,44 kg matavfall i veckan).

I botten på stationära behållare läggs ett lager kvistar och spån. Påfyllning sker en gång i veckan, vid 8 tillfällen. Standardiserade råvaror fylls på i en mängd som motsvarar aktuell klass. De standardiserade råvarorna skall bestå av finhackad potatis, bröd och oxnjurar. Som strömaterial används kutterspån av barrträ. Blandningen skall ha en bestämd C/N-kvot och vattenhalt.


Parametrar att bedöma och mäta under testen


Mätpunkter i centrum och 5 cm från kanten av behållaren, i olika skikt. Mätning sker med datalogger som registrerar temperaturen en gång i timmen. Två medelvärden per dygn räknas ut.

Torrsubstanshalten i materialet mäts fyra gånger under komposteringen och justeras.

Varannan dag registreras eventuell lukt, och beskrivs (t. ex. stark/svag, sur, ammoniaklukt).

Koncentrationen av koldioxid eller syre mäts en gång i veckan.

En vecka efter sista påfyllningen mäter man hur mycket plats som finns kvar i behållaren.

Alla registreringar som görs skall föras in i en loggbok som lämnas till miljömärkningsorganisationen.


Utvärdering


Kompostbehållaren skall uppfylla kraven på såväl temperatur som kapacitet.

Under testperioden skall kompostmassan i varje mätpunkt uppfylla något av två krav:

1) Över 50øC i 3 dygn, eller

2) Över 60øC i 1 dygn

Undantag: I de två översta lagren är det tillräckligt att kompostmassan uppnått minst 40ø högre temperatur än omgivningens temperatur.

Man har utgått från att en behållare bör ha kapacitet för påfyllning i minst 12 veckor. Det skall därför vara minst 20% ledig plats kvar i behållaren en vecka efter sista (åttonde) påfyllningen (exklusive kvistlager i botten).

Producenten som önskar testa sin behållare ger testinstitutionen de bruksanvisningar som normalt följer med behållaren. Testinstitutionen skall ge miljömärkningsorganisationen en skriftlig värdering av bruksanvisningen, baserad på fastställda kriterier.


Kriteriedokumentets giltighetstid och kommande kriterier.


De beskrivna kriterierna gäller tre år, till 1997-01-31. För kommande kriterier har man följande planer: Miljöbelastningen av råvaror som ingår i kompostbehållaren bör utredas, liksom rimliga krav på kompostbehållarens hanterbarhet. Man kan också överväga att ställa krav på kompostbehållare i vilka maskar bidrar till nedbrytningen av avfallet.


Mera information


Det fullständiga kriteriedokumentet kan beställas från Svenska Standardiseringskommissionen: SIS Miljömärkning, Box 3295, 103 66 Stockholm, tel. nr 08-613 52 00.