Minskat svavelnedfall kan ge svavelbrist.

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


På Ultuna genomförs varje år en växtskyddskonferens i januari. Två föredrag i år handlade om svavelbrist. I jordbruksgrödor har nämligen svavelbrist konstaterats under senare år. I första hand har oljeväxter drabbats men även andra grödor t.ex. betesvallar anses lida brist på svavel. Därifrån är inte steget långt till att svavelbrist kan uppträda i intensivt skötta gräsmattor på genomsläpplig jord, där gräsklippet samlas och bortföres.

Svavelbristen orsakas främst av att svavelinnehållet i mineralgödselmedel minskat med 85% under de senaste tio åren. Under samma period reducerades svavelnedfallet från atmosfären med 20%. Att det försurande svavelnedfallet minskat är givetvis positivt och glädjande.

Svavel är ett makronäringsämne. Det är lika viktigt för växterna som kväve och fosfor vid bildandet av proteiner. Svavel upptas främst som sulfatjon, vilken lätt utlakas ur marken liksom nitratkväve. Svavelbrist ger ljust gulgröna växter. Symtomen påminner om kvävebrist.

I kommersiella substrat till trädgårdsväxter har behovet av ökad tillförsel med svavel uppmärksammats under senare år. Även vid odling på friland är det viktigt att beakta behovet av svavel. I Danmark rekommenderas årlig gödsling med 15-40 kg svavel per ha beroende på jordart och gröda. (Roland Svensson)