Miljövänligare golf!

Publicerad 1 januari 1994

På golfbanor runt om i Sverige är det vanligt att gräsklipp från greener tippas direkt i den angränsande naturen. Detta kan bl. a. medföra risk för okontrollerat näringsläckage till omgivande mark och vatten samt störningar i växtligheten genom att kvävegynnade arter ökar. Detta kan vara ett allvarligt problem eftersom många golfbanor är placerade i områden med stora naturvärden.

Avd. för park- och trädgårdsteknik i Alnarp har på uppdrag av Svenska Golfförbundet undersökt om kompostering kan vara en lämplig metod för att ta hand om gräsklippet. På Ljunghusens golfbana i Höllviken kördes under 1993 allt gräsklipp från greenerna till en centralt belägen komposteringsplats och blandandes med flis från beskärningsrester.

Resultaten från undersökningen har publicerats i en rapport med titeln Kompostering av gräsklipp - Fallstudie vid Ljunghusens golfbana (inst. för lantbruksteknik, inst. medd. 94:09). Rapporten har skrivits av Susanne Hansson och Sven-Erik Svensson.

Gräsklippet samlades in med hjälp av vagnar som hängdes bak på gräsklipparen och som rymmer 100 liter. Vagnarna tömdes på kompostplatsen, som var enkelt uppbyggd av två plank i vinkel, 3 m resp. 6 m långa. Som underlag i botten lades 3-4 dm flis. Normalt blandades, med hjälp av frontlastare, 60% gräs med 40% flis. Totalt behandlades ca 30 m3 gräsklipp och 20 m3 flis. Komposten vändes 1 gång per vecka med frontlastaren. I februari 1994 uttogs kompostmaterial för kemisk analys. Även enkla odlingsförsök utfördes.

Under komposteringen förekom problem med dålig lukt och kompakt struktur. Författarna föreslår därför att flisinblandningen ökas. Vid komposteringens start på våren är lämplig blandning 1 del gräs/3 delar flis. Senare under säsongen kan 1 del gräs blandas med 2 delar flis.

Analyserna av den färdiga komposten visar att materialet kan jämföras med kompost från park- och trädgårdsavfall från större anläggningar. Växtnäringsinnehållet är betydligt lägre än t. ex. i stallgödsel. På Ljunghusen har den färdiga komposten använts vid renovering av golfbanans transportytor samt på ytor som skall sås med gräs.

Rapporten kan beställas via inst. för lantbruksteknik, SLU, tel. 018/67 18 29.