Mer om Agenda 21

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Den gamla regeringen med miljöminister Görel Thurdin hann att fatta flera viktiga beslut om Agenda 21 innan regeringen avgick. Miljöministern inbjöd till ett Agenda-21 forum. Det är enligt den f.d. ministern nödvändigt att myndigheter och intresseorganisationer aktivt deltar i arbetet med en nationell Agenda 21 genom att bidra med idéer, kunskap och förslag för att få den svenska samhällsutvecklingen hållbar. Regeringen har tidigare presenterat en strategi för det nationella och internationella arbetet i propositionen "Med sikte på hållbar utveckling" (1993/94:111). Det finns också en "lagom" sammanfattning av denna. Båda kan beställas hos Fritzes, se nedan. Miljövårdsberedningen, som är regeringens råd i miljövårdsfrågor, har fått i uppgift att följa upp detta arbete.

Den gamla regeringen beviljade också cirka 7 miljoner kronor för att främja nytänkande, som främjar det lokala Agenda 21 arbetet. Totalt hade 448 ansökningar om medel till olika projekt kommit in. Från dessa valdes ut projekt av pilotkaraktär, som visar nya arbetsformer och alternativa lösningar. Man eftersträvade ett brett urval av ämnesområden och god geografisk spridning samt prioriterade projekt med bred förankring och möjligheten till erfarenhetsspridning. 39 olika projekt i kommuner, olika organisationer och idéella föreningar fick bidrag.

Miljövårdsberedningen har gett ut ett häfte med titeln "Lokal Agenda 21 - en vägledning". Den riktar sig till oss alla. Vägledningen kompletteras av ett multimedia-program på CD-ROM. CD:n ska förhoppningsvis användas som idé och informationskälla såväl som ett pedagogiskt hjälpmedel för alla som engageras i Agendaarbetet. Vägledningen finns i serien SOU 1994:128 och kan beställas från Fritzes, tel. 08- 690 90 90 eller fax 08-20 50 21. CD-ROM skivan kan beställas från BYGGDOK, fax 08-32 48 59.