Mätmetod för ammoniak

Publicerad 1 januari 1994

IVL-Nytt utges av Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning och ger aktuell information om miljöfrågor och om forskningen vid IVL. Publikationen utkommer med. 4 nr/år och kan kostnadsfritt beställas via IVL, Publikationsservice, Box 21060, 100 31 Stockholm. Som komplement utges IVL- Referat, som sammanfattar aktuella forsknings rapporter utgivna av IVL. Även IVL- Referat kan beställas kostnadsfritt.

I IVL-Nytt nr 4/1993 är en av rubrikerna "Mätmetoder för ammoniak". Utsläppen av ammoniak är den största källan till lättillgängligt kväve i atmosfären. Största delen av utsläppen, ca 90%, kommer från jordbrukets animalieproduktion.

Utsläppen av ammoniak i Europa är ungefär lika stora som utsläppen av kväveoxider. Ammoniaken emitteras i form av en lättillgänglig gas som delvis hamnar i närområdet. Den kan också reagera med svaveldioxid eller salpetersyra och bilda små partiklar som transporteras över stora avstånd. I vissa fall kan ammoniak vara kraftigt försurande i marken.

För hela Europa gäller att andelen av de egna utsläppen som hamnar i det egna landet är större för ammoniak än för kväveoxider. Den svenska regeringen har beslutat att minska utsläppen i södra och västra Götaland med 50% till år 2000. Åtgärder riktas framförallt mot utsläpp från jordbruket och stallgödselhanteringen.

För att bedöma effekten av olika åtgärder krävs bra mätningar. IVL, har under många år utvecklat olika metmetoder, bl. a. den s.k. DOAS-tekniken. Detta är en optisk metod som mäter ammoniaks ljusabsorption i luften. Metoden har visat sig fungera utmärkt i flera olika sammanhang, bl. a. vid mätning i rökgaser från förbränningsanläggningar, i djurstallar och i fält vid gödselspridning.