Landscape Architecture dec 1993

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Den årliga amerikanska tävlingen om "visionära och obebyggda landskap" har avgjorts. Begreppet visionär har därmed vidgats från att gälla formulering av framtidsscenarier till att också omfatta nya betraktelsesätt på våra existerande städers grönytor.

Två huvudkategorier utkristalliserades:

Projekt som omprövar och återbrukar bortglömda möjligheter och ger nonchalerade markområden nya och mer potenta roller i staden. Projekt som avslöjar något om våra befintliga städer och landskap och hjälper oss att se parkens roll i staden ur ett nytt perspektiv.

Ett tävlingsbidrag, "Just Imagine" visar hur affischkampanjer i Toronto väcker opinion och efterfrågan på nya parker. Affischerna placerades längs trottoarer vid tänkta ombyggnadsprojekt och består av fotomontage med en konstruerad bild av den färdigbyggda parken inmaskad i den befintliga bakgrunden.

Bara ett fåtal goda projekt kunde vaskas fram ur en stor mängd slentrianmässiga förslag. Tävlingens avsikt är att stimulera genuin kreativitet. Juryn konstaterar att de omtalade parkanläggningarna från slutet av 80-talet där bildkonst helt enkelt överlagrades ett landskap knappast är kreativa, bara märkvärdiga. (Tiina Sarap-Quist)