Landets första nationalstadspark

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


De sista remissvaren har nu kommit in över Miljö- och naturresursdepartementets promemoria (Ds 1994:3) med förslag att göra området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården till landets första nationalstadspark.

Den helt övervägande delen av remissinstanserna delar uppfattningen att området med hänsyn till sitt läge i Stockholmsregionen, är utsatt för ett starkt exploateringshot, att det behövs en klar strategi för områdets bevarande och att det är ett gemensamt ansvar för staten och kommunerna att vidta åtgärder som ger området ett samlat och långsiktigt skydd.

Förslaget innebär ett skydd för området genom att det i naturresurslagen införs bestämmelser om markanvändningen.

I en kommentar säger mark- och planminister Görel Thurdin att det är glädjande att de flesta remissinstanserna ställer upp på ett förstärkt skydd av Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Det är också positivt att majoriteten av de som direkt berörs av förslaget, så tydligt erkänner områdets kvaliteter och den betydelse det har för deras egna verksamheter, till exempel utbildning och forskning.

Arbetet går nu vidare som planerat och en proposition med förslag om förstärkt skydd för området planeras bli lämnad till riksdagen under våren.