Krönika

Publicerad 1 januari 1993

Kära Rådgivningsprenumeranter!

Det lackar mot jul- ett år har gått och ett nytt står för dörren. För mig är det 15 år som gått sedan jag började med MOVIUM. 1 december lämnade jag MOVIUM för att ägna mig åt vägfrågor på en professur som Vägverket betalar till SLU.

Det hela började egentligen redan 1977 med ett seminarium på Björkhaga plantskola, där nuvarande rektorn Mårten Carlsson höll i arrangemangen. Diskussionen gick ut på att det saknades ett samlande forum för den gröna sektorns frågor. Steg två blev en utredning om våra parker och grönområden. Den fick namnet Mark Och Växter I Urban Miljö - därav beteckningen MOVIUM. Mårten Carlsson var ordförande och jag ansvarade för utredningen som föreslog att bilda ett samarbetsorgan där olika intressenter skulle gemensamt bidra till finansiering och styra verksamheten. I februari 1980 började jag arbetet och det första avtalet med intressenterna slöts i juni 1980. Intressenter var då SLU, Kommunförbundet, SABO, HSB Riksförbund, Hyresgästernas Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarnas Riksförbund och STAF (Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund). De tre sistnämnda har lämnat MOVIUM och tre nya intressenter har tillkommit, Pastoratsförbundet, SKKF och Vägverket.

De första åren ägnade jag mycket tid åt "missionerande"- att resa ut till kommuner och bostadsföretag och berätta om vad den gröna miljön betyder - för att få uppmärksamhet för våra frågor. Vi ordnade flera givande seminarier om parkfrågor och bostadsfrågor med representanter både från yrkesverksamma och beslutsfattare. Vi började också redan 1982 med att sammanställa kunskaper som fanns om olika frågor.

1984 anställdes nuvarande stadsträdgårdsmästaren Ole Andersson vid MOVIUM och två år senare kom Kjell Nilsson hit. Det blev stora satsningar på att nå ut med information till olika målgrupper. Fortbildning och rådgivning byggdes upp, verksamheter som kom att prägla MOVIUM:s andra period 1985-88.

När jag kom tillbaka efter 1 års tjänstledighet var det dags för nästa satsning, på miljöfrågorna och med insatser av forskare och praktiker från olika håll. I projektet Stadens ekologi medverkade 35 forskare från 9 olika högskolor och praktiker från olika kommuner i landet. Vi fick nya kontaktnät som användes för att i nästa steg vidga ramarna till kretsloppsfrågor där stad och landsbygd knyts samman. Miljösatsningarna visade sig ligga rätt i tiden och de har gett MOVIUM en helt ny plattform att stå på. Intressant var också att bygga vidare på den skolträdgårdssatsning som MOVIUM gjorde redan vid mitten av 80-talet. Skolträdgård + kompostering gav underlaget för att arbeta med "kretsloppsverksamhet" som ett led i miljöpedagogiken. Under denna tredje period kom kyrkan och Vägverket in som nya intressenter och därmed två nya områden.

Nu går MOVIUM in en fjärde period med Sten Göransson som chef. Miljöfrågorna kommer att vara viktiga inte minst för er rådgivningsprenumeranter, hur ni praktiskt skall arbeta med den biologiska mångfalden i parker och grönområden, med rening och avledning av dagvatten, med avfallsfrågor och med föroreningsfrågor. Men jag tror också att frågan om förvaltning och förnyelse av våra befintliga parker, kyrkogårdar och grönområden kommer att spela stor roll under resten av 90-talet. Det gäller att använda den ekonomiska krisen för nytänkande! I det arbetet är dialogen mellan er prenumeranter och MOVIUM en förutsättning för att vi skall kunna hävda grönområdenas eller den gröna infrastrukturens roll för livsmiljön.

Tack för många givande år med MOVIUM och lycka till i det fortsatta arbetet!

Eivor Bucht