Krönika

Publicerad 1 januari 1994

Kära Rådgivningsprenumeranter!

Ett år är snart till ända. Det är dags att göra bokslut. Vad har vi gjort under året som gått. Har vi genomfört det som vi hade planerat att göra. Vad blev resultatet? Ja, det är viktiga frågor som vi borde ställa, men som vi allt för sällan hinner med. Vi är sedan länge i full färd med att planera för kommande år. Utbildningsprogrammet för 1995 är redan fastställt och utskickat. Det pågår ett intensivt arbete med att starta upp olika projekt, detaljplanera kurser och konferenser och boka in sammanträden!! I våra tankar och almanackor är 1995 redan här.

Årets sista krönika gör att man osökt får anledning att reflektera över några av frågorna ovan samtidigt som man funderar på vad som väntar oss nästa år.

I våras genomförde vi en telefonenkät där vi ställde ett antal frågor om vår rådgivnings- och informationsverksamhet. Materialet har sammanställts och presenteras i en rapport som bifogas detta utskick. Det är glädjande att konstatera att vår rådgivning och information är uppskattad. Vi har fått många positiva och konstruktiva synpunkter. Det sporrar oss i vår ambition att bli ännu bättre. Ett viktigt mål för kommande år är att öka antalet prenumeranter. Kommunernas parkenheter är vår största målgrupp, men de borde kunna bli fler. Vi borde definitivt ha fler prenumeranter bland bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, konsulter, entreprenörer och andra kommunala enheter.

Det är också glädjande att i enkätsvaren notera att så många, trots fortsatta neddragningar och stökiga organisationsförändringar, ser fler möjligheter än hot för framtidens parkverksamhet. Vi får hoppas att denna optimism smittar av sig på flera. Det finns hopp om att intresset för miljö, för park och trädgård växer.

Årets rådgivningsturné förlades till Lund, Stockholm och Skellefteå. Frågor om trädvård, växtmaterial och organisation diskuterades flitigt.

Utbildningsplanen för 1994 har vi med undantag av någon enstaka kurs kunnat genomföra som planerat. Totalt har vi haft ca 700 deltagare på årets kurser. Ett kurstema som vi inte fick respons på var Stad & Land i samverkan och kopplingen till Agenda 21. Temat är mycket angeläget men vi måste finna en annan kursform som i högre grad utformas och anpassas till den enskilda kommunen. Utanför kursprogrammet arrangerade vi en Träddag här på Alnarp tillsammans med Svenska Trädföreningen. Den var välbesökt och vi planerar att återkomma med en träddag varje år.

Vår bransch, gröna sektorn, är liten och splittrad med allt för många små organisationer och föreningar. Det läggs ned mycket ideellt arbete, ambitionen är det inget fel på, men var och en arbetar för sig. Alla försöker värva medlemmar ur samma lilla skara yrkesverksamma, parkarbetare, trädgårdsingenjörer och landskapsarkitekter. Jag tror inte vi har råd med det i framtiden. Vi måste försöka skapa ett forum där vi gemensamt kan driva frågor som är av intresse och vikt för sektorn i sin helhet. Grön samrådsgrupp är ett nybildat forum där flertalet föreningar inom sektorn finns representerade. I Grön samrådsgrupp söker vi former och ett nätverk för mer formaliserad samverkan inom sektorn. Min förhoppning inför 1995 är att denna grupp redan under 1995 konkret kan visa på vad en sådan samverkan kan innebära för sektorn i sin helhet och dess framtid.

Med detta tackar jag för året som gått och önskar en

GOD JUL och ETT GOTT NYTT park ÅR.

Sten Göransson