Frysning av ogräs

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Kan frysning av ogräs med flytande kväve (-196oC) eller kolsyresnö (-78oC) vara ett alternativ till flamning på hårdgjorda ytor? Detta har undersökts av Susanne Fergedal vid avd. f. Park- och Trädgårdsteknik i Alnarp. Ogräsbekämpning genom frysning kan i princip användas i samma bekämpningssituationer som flamning med likartad bekämpningseffekt. Det åtgår dock stora kvantiteter frysmedia, vilket innebär att det är en dyr metod. Frysmetoden kan dock vara av intresse där brandrisken gör flamning omöjlig att använda. I samma projekt har Sigvard Larsson gjort en miljökonsekvensbeskrivning. Om nettotillskottet av koldioxid till atmosfären beaktas för sig själv är frysning med flytande kväve mer miljövänlig än flamning, om transporten av flytande kväve är högst 100 km. (Inst. f. lantbruksteknik, Rapport 165 samt Rapport 168, Uppsala 1993)

Sidor