Framtidens kretsloppskoncept?

Publicerad 1 januari 1994

I tidskriften Miljö & Utveckling. nr 1/94, finns en artikel med rubriken "Framtidens dubbla kretslopp". I artikeln presenteras en metod, utvecklad av Kemira Kemwater i Helsingborg, där såväl fällningskemikalier, organiska material, tungmetaller och fosfor i slam från avloppsreningsverk kan återvinnas. Företaget tillverkar fällningskemikalier och man konstaterar att det blev en överlevnadsfråga för företaget att ta produktansvar och lösa frågan om återvinning av innehållet i slammet.

Metoden som man nu ska tillämpa i ett fullskaleförsök vid Helsingborgs reningsverk kallas termisk slamhydrolys. Slammet behandlas vid hög temperatur och högt tryck. I reningsverket, som var ett av de första med biologisk kvävereduktion, finns 4 separata enheter som kan drivas parallellt med olika förutsättningar. Fullskaleförsöket kommer att bedrivas i halva anläggningen och jämföras med den övriga, normala verksamheten. De restprodukter som bildas tänker sig Kemira använda på följande sätt: Fällningskemikalierna - separeras och blir råvara för framställning av nya fällningsmedel; organiskt material - kolkälla vid kvävereduktionen eller suspenderat material som lätt kan avvattnas; metaller - upparbetning för återanvändning; gödselmedel - utfälld fosfor separeras och kan i ren form utnyttjas som gödselmedel inom jordbruket.

Sidor