Fosforflöden kartlagda

Publicerad 1 januari 1994

Inom Forskningsrådsnämndens program "Från vaggan till graven" har en pilotsstudie utförts med avsikten att beskriva flödet av fosfor från ekosystem till samhälle/tätort och åter till ekosystemen och olika aktörers möjligheter att påverka flödet, främst kommunala organ. Resultatet av pilotstudien presenteras i en rapport från Statens Institut för Byggnadsforskning (SIB, TN:38) med titeln "Fosforflödet i våra händer". Författare är Gärd Folkesdotter och Jim Nilsson.

Arbetet har utförts vid avdelningen för kommunal planering vid SIB. Studien, i vilken Gävle kommun har granskats, har både en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig ansats. I rapporten beskrivs fosforflödet i kommunen i huvuddrag; hur fosfor kommer in i kommunen, cirkulerar inom området och flödar ut i Östersjön eller exporteras på annat sätt. En del detaljstudier av olika företag och verksamheter har också gjorts, bl. a. av ett skogsindustriföretag, jordbruk, fiske, mejeri, hönseri, avloppsreningsverk.

Handelsgödselimporten till jordbruket samt import av råvaror och kemikalier till skogsindustrin svarar för den största införseln av fosfor till området; även import av mjölk och andra livsmedel medför stora mängder fosfor. Reningsverk och skogsindustri svarar för stora utsläpp till Östersjön; även vattendragen medför stora fosformängder. Export av fosfor sker till stor del i form av mjölkprodukter och andra livsmedel, papper och trä. Inom undersökningsområdet cirkulerar en stor andel av fosforn inom jordbruket och i avloppssystemen.

I rapporten behandlas också olika aktörers möjligheter att påverka fosforflödet, främst inom olika kommunala förvaltningar och organ, mot bakgrunden av lagstiftning och regelverk. Åtgärder för bättre hushållning och ökning av återcirkulationsgraden i Gävle kommun föreslås och möjligheterna att använda studiens resultat på andra håll diskuteras.

Rapporten kan beställas från SIB, informationsavdelningen, tel. 026/147700.

Sidor