Emissioner från handledda motorgräsklippare.

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


På senare tid har motorgräsklippare utsatts för kritik för de miljöproblem som avgaserna orsakar. I massmedia har gräsklipparnas miljöpåverkan under en timmes körning likställts med 330 mils körning med en katalysatorrenad personbil.

Avdelningen för Kemisk Apparatteknik vid Lunds Tekniska Högskola har genomfört en studie av bensindrivna gräsklippares miljöbelastning i form av främst totala kolväten, kväveoxider, kolmonooxid och koldioxid. Man har uppskattat antalet gräsklippare i Sverige till 1 miljon mindre gräsklippare, utöver de ca 150000 åkbara klippare i offentlig verksamhet.

Utifrån de undersökta avgaskomponenterna har man beräknat att motorgräsklipparna står för mellan 0,01 och 0,3% av de totala utsläppen i Sverige. Man konstaterar att detta är mycket litet i jämförelse med t ex transportsektorn. Att utpeka gräsklipparna som stora miljöbovar kan anses som obefogat totalt sett. Detta förhållande innebär emellertid inte att utvecklingen av mindre miljöbekastande motorer och bränslen kan upphöra. Avslutningsvis förespråkar författarna manuella gräsklippare med tanke på deras fördelar ur miljö- och hälsosynpunkt. Studien visar att det är lätt att miljödebatten i massmedia blir osaklig och silar mygg men sväljer elefanter. En debatt kring biobränslens möjligheter vore av betydligt större intresse, framförallt med tanke på att katalysatorn inte minskar koldioxidutsläppen. Därmed inte sagt att den gröna sektorn inte skall dra sitt strå till stacken, branschen måste vara ett föredöme inom miljöområdet.(Håkan Schroeder).