Deutsche Friedhofskultur nr 5 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Under titeln Symboler från vår tid - dialog med framtiden visar författaren på hur gravar och gravmonument ser ut idag och vad dessa symboliserar. Mot denna bakgrund reflekterar han över framtidens symboler. Hur kommer framtida begravnings- och kyrkogårdskultur att se ut i ett mångkulturellt samhälle och där människor oftare byter bostadsort.

I ett par artiklar behandlas hur gamla historiskt, kulturellt och konstnärligt värdefulla gravstenar ska kunna bevaras. Bland annat i Hamburg har sådana inventerats och dokumenterats. Gravstenar som återgått i kommunal ägo kan bevaras till eftervärlden genom att de återanvänds av människor, som är intresserade av att överta och vårda dessa med tillhörande gravplats.

I två artiklar behandlas möjligheterna att privatisera kyrkogårdar med ett exempel från Mainz.