Das Gartenamt nr 4 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Enligt en notis har tyska förbundsdagen lagt fram ett lagförslag som om det genomförs skulle försvaga den tyska koloniträdgårdsrörelsen och urholka dess stora socialpolitiska betydelse. Bland annat höjer man arrendena avsevärt.

Miljöriktig skötsel av fotbollsplaner är ämnet för två artiklar som ingående beskriver hur olika faktorer påverkar näringsbehovet samt diskuterar olika typer av gödselmedel, gödslingstidpunkter m.m. Kvävemineralisering från organiskt material och organiska gödselmedel förklaras. Konstgräs behandlas i detalj i separat artikel.

Fortsättningsvis diskuteras miljövänlighet hos hårdgjorda ytor, bl.a. hur vattengenomsläppliga de är. Därnäst följer en redogörelse för en omfattande utvärdering av rotgardiner för att skydda gamla träd i samband med byggarbeten. Den har genomförts i Berlin, Hamburg och Kiel, och beskrivs ingående.

Sidor