Das Gartenamt nr 11 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


En omfattande utredning om framtida sportanläggningar i Nürnberg, Sport 2000, är temat för den första artikeln. Till sekelskiftet kommer säkert många framtidsvisioner att formuleras och då vill staden Nürnberg se den kommunala sportpolitiken som en beståndsdel. Sport 2000 kommer att sätta folksporten i centrum. Det yrkesmässiga sportutövandet och elitsporten bör överlämnas till en "sportindustri". Sport ska ses som en motionskultur som behöver sportytor såväl i staden som i det omgivande landskapet. Sport- och lekplatser ska re-integreras i bostadsområden för att höja livskvaliteten.

Vidare behandlas idrottsanläggningar för armén. Sedan följer en artikel om funktionsriktig och miljövänlig skötsel av sportgräsmattor på temat vattenbesparande åtgärder ända från planerings- och anläggningsstadiet.

I två artiklar behandlas begreppet kompostkvalitet ingående. I handeln med kompost i Tyskland kommer man att ställa mycket speciella krav på komposterna med avseende på fysikaliska egenskaper, kemisk sammansättning, och biologiska egenskaper. I det sistnämnda fallet kommer man att ställa hygieniska krav. Frihet från salmonella och klumprotsjuka är viktiga kriterier. Komposten får inte innehålla fytotoxiska substanser och får inte heller vara kvävefixerande.