Das Gartenamt 2 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


En rad intressanta artiklar om stadsträd börjar med "Vegetationstekniska åtgärder vid nyplantering av träd". Exemplet är från Osnabrück, där en mycket frekventerad marknadsplats med utbredda hårdgjorda ytor skulle nyplanteras med träd. Från ett för träden dåligt utgångsläge diskuteras hur växtplatsen på olika sätt har förbättrats med avseende på rotutrymme, trädgropar, bärighet hos substratet m.m. Fyra artiklar behandlar ur olika synvinklar mekanisk stabilitet hos ihåliga träd. Claus Mattheck m.fl. behandlar hur en fraktometer används, G. Sinn och F. Rinn redogör i två artiklar för hur brottsäkerhet hos rötskadade träd kan beräknas respektive hur säkra sådana bedömningar är.