Är Naturvårdsverket bromskloss?

Publicerad 1 januari 1994

I Naturvårdsverkets tidning "MiljöAktuellt" nr 3/94 fanns en artikel med rubriken "Naturvårdsverket varnar: Skynda långsamt med nya VA-system". Artikeln har gett upphov till en debattartikel i nr 4/94, där miljöchefen i Tanums kommun, Anders Schönbeck, kritiserar Naturvårdsverkets inställning under rubriken "SNV:s syn på vattentoan konventionell". Schönbeck skriver bl. a.: "Sverige, med Naturvårdsverket i spetsen, har under decennier gjort sig känt för en långt framskriden avloppsvattenhantering... De som under alla dessa år arbetat med att utveckla systemen måste givetvis tro på vad de uträttat. Särskilt viktigt är det för tillfället att försvara att åtskilliga miljarder skattekronor läggs på kväverening i kustreningsverk".

Han kritiserar Naturvårdsverkets "självpåtagna monopol på helhetssyn... De bärande argumenten för ett systemskifte på avloppsområdet består just i helheten och långsiktigheten. Helheten representerad av miljömedicinska, ekologiska och samhällsekonomiska hot. Långsiktigheten uttryckt i system som inte tär på ändliga resurser eller på annat sätt gör ingrepp i kretsloppets principer". Myndigheterna bör agera så att >utvecklingen av de nyare lösningar, som är mera fördelaktiga ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, kommer till snabb och utbredd användning.

Anna Peters och Anders Lind, Vattenskyddsenheten på Naturvårdsverket, går i svaromål. De anser, liksom Tanums kommun, att torra toaletter (dvs. utan vattenspolning) kan vara en bra lösning i gles bebyggelse. Men en utgångspunkt vid förändringar av system är att miljösituationen förbättras eller åtminstone inte försämras. Det kan troligen finnas lägen då bl. a. energiåtgång och luftutsläpp via transportfordon eller lagringsförluster av kväve kan bli så stora att eventuella vinster äts upp. Det är inte heller alldeles säkert att separerade system blir billigare om man inför dessa i stor skala.

Naturvårdsverket har påbörjat en systemanalys av va-hanteringen för att kunna presentera underlag för utveckling mot miljöanpassade och långsiktigt bärkraftiga va-system som skapar balans mellan stad och land. Man påpekar att framtida system säkerligen kommer att se olika ut beroende på de lokala förutsättningarna. SNV:s inställning är att införande av nya system bör föregås av genomarbetade miljökonsekvens- och kostnadsutredningar. Man poängterar också vikten av uppföljningar och systematiska utvärderingar och engagemang av universitet och högskolor. - Om inte dessa principer följs är risken stor "att i sig goda idéer hamnar i vanrykte och spolas för lång tid framöver", avslutar Peters och Lind.

Sidor