Är infiltration ekologisk?

Publicerad 1 januari 1994

I tidskriften "Ekoteknik" pågår en artikelserie om ekologisk avloppsteknik. Artiklarna skrivs av Viveka Ramstedt, som är konsult på VBB-VIAK. I nr 2/94 är rubriken "Avloppsinfiltration och markbädd - gammal teknik under utveckling".

Både infiltration och markbädd är väl etablerade tekniker för avloppsrening och det finns långa serier av testresultat. Det finns anläggningar i Sverige som varit i drift i mer än 25 år och som fortfarande fungerar klanderfritt - men det finns också exempel på anläggningar som havererat efter mindre än ett år. Det finns samhällen med upp till ca 5 000 invånare där all avloppsrening sker i infiltrationsbädd.

Ramstedt sammanfattar metodernas för- och nackdelar enligt följande:


Fördelar:


- Känd och relativt enkel teknik

- Robust och lättskött teknik. Billig i drift

- Lokal och småskalig anläggning korta ledningsdragningar med minskad risk för läckage

- God reduktion av organiskt (syretärande) material (BOD)

- God reduktion av patogena mikroorganismer

- Mycket begränsade luktproblem vid normal drift.

- Kvävereduktion sker i stor utsträckning genom denitrifikation, som ger "ofarligt" luftkväve

- Slam kan omhändertas lokalt

- Relativt god fosforreduktion i infiltrationsanläggning


Nackdelar:


- Ej kretsloppslösning, anrikning i marken

- Näringsämnen återvinns inte

- Relativt ytkrävande

- Kan bidra till förhöjda nitrathalter i grundvatten

- Beroende av speciella naturliga markförhållanden (infiltration)

- Ej tillfredsställande fosforreduktion (i markbädd).

Ramstedt avslutar artikeln med att fråga om det går att förbättra den ekologiska funktionen i dessa system. Infiltrationsmetoden är svår att kretsloppsanpassa. Men - kan nedlagda infiltrationsbäddar i framtiden ses som en potentiell resurs, där den fosforberikade jorden kan utvinnas? undrar Ramstedt.

Markbädden går att förbättra, t. ex. att öka fosforreduktionen. Det kan ske genom kemisk fällning eller med filter med lecakulor el. dyl. Man kan också tänka sig att kombinera markbädd med våtmarksrening, där näringsämnen kan tas upp av vegetation. Nackdelar är dålig funktion vintertid och att näringsämnen kan anrikas i mark och bottensediment, om inte biomassan regelbundet skördas och förs bort.

Sidor