KRAV & KRITERIER

Movium Partnerskap erbjuder möjligheter för samarbeten och kunskapsutveckling genom nätverk, aktiviteter och samfinansierade forskningsprojekt. Våra partners kan tillsammans med en forskare vid SLU:s LTJ-fakultet löpande ansöka om finansiering (max. 50 000 kr) för aktiviteter som kunskapssammanställningar, workshops m.m. Som partner kan man också ansöka om medel för samfinansierade forskningsprojekt två gånger per år.

 

Aktiviteter

 

Kunskapssammanställningar, seminarier, workshops och konferenser är exempel på aktiviteter som genereras via nätverken. Aktivitetsansökningar kan också gälla extraordinära kostnader (t ex informationsinsamling eller analyskostnader) för att höja kvalitén på examensarbeten.

 

Finansiering

 

Ansökan om finansiering kan ske löpande under året (max 50 000 kr per aktivitet). Ingen motfinansiering krävs även om det ses som en fördel att utbetalade medel växlas upp av exempelvis en organisation som är ansluten till Movium Partnerskap. Beviljade aktiviteter bekostas med avsatta medel från våra partners inbetalade serviceavgifter.

 

Ansökningskrav

 

-        Den sökande är en ansluten partner, eller en anställd forskare vid SLU:s LTJ-fakultet.

-        Aktiviteten ska vara av stor nytta för branschen.

-        Fullständigt ifylld ansökan (enligt mall).

-        Ansökan ska gälla summor under 50 000 kr.

 

Resultatkrav

 

Förutom branschnytta ska minst en av följande (ej rangordnade) punkter vara resultatet av en aktivitet:

-        Populärvetenskaplig publicering i Movium Magasin, fakultetens rapportserie…

-        Seminarium

-        Konferens

-        Workshop

-        Kunskapssammanställning

-        Informationsinsamling

-        Vetenskaplig artikel

-        Förstudie som genererar en forskningsansökan

-        Förstudie som genererar nya forskningsidéer

 

Bedömningskriterier

 

En guide för prioritering bland ansökningar. Beslut sker efter en sammanlagd bedömning.

 

-        En välformulerad, relevant och aktuell frågeställning.

-        En välformulerad och genomtänkt ansökan.

-        En välformulerad och genomtänkt plan för genomförande.

-        En välsammansatt arbetsgrupp som bedöms ha goda möjligheter att nå resultat.

-        En arbetsgrupp med deltagare från flera fakultetsområden ses som en fördel.

-        Aktiviteter inom Moviums strategiska teman prioriteras.

-        Hur väl aktiviteten utvecklar och/eller berikar branschen.

-        Hur väl aktiviteten utvecklar och/eller berikar SLU.

-        Hur väl aktiviteten utvecklar och/eller berikar Movium.

-        Hur väl aktiviteten utvecklar och/eller berikar områdena vid LTJ-fakulteten.

-        Att aktiviteten bidrar till kompetensutveckling för både universitet och bransch.

-        Att aktiviteten bedöms kunna svara mot minst ett, men gärna flera av resultatkraven.

-        Att den generella nyttan med aktiviteten är stor och inte bara till nytta för just det här tillfället.

 

Beslut

 

Projektkoordinatorn för Movium Partnerskap fattar beslut om finansiering efter beredning av samtliga nätverkskoordinatorer.

 

Hämta Krav och kriterier – aktiviteter som pdf: krav_aktiviteter_mp.pdf