Urbana ekosystemtjänster
 
De urbana ekosystemtjänsterna är de ekosystemtjänster som produceras av ekosystem i eller kring våra städer och tätorter, och som gynnar människorna i dessa städer och tätorter. I den byggda miljön är de blå och gröna strukturerna en förutsättning för att ekosystemen ska kunna leverera ekosystemtjänster som hälsa och välbefinnande och för att dämpa effekterna av klimatförändringarna.
 
De urbana ekosystemtjänsterna gör städerna trivsamma, hälsosamma och attraktiva.
 
Påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster
 
Påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster är ett projekt som SLU/Movium driver tillsammans med Stockholm Resilience Centre, Sustainable Business Hub och Albaeco kring urbana ekosystemtjänster. Naturvårdsverket och Boverket är med som referenspartners. Projektet är en så kallad påverkansplattform bekostad av Vinnova och syftet är dels att påverka framtida utlysningar inom Horizon 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation, dels att öka det svenska deltagan- det på europeisk nivå. Projektet pågår tom 2017.
 
Bakgrund
 
Svenska städer ligger i framkant i frågor rörande urbana ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling. Men trots att vi ligger långt fram kan vi konstatera att tillämpningen av kunskapen globalt ligger efter. Vi skulle kunna använda ekosys- temtjänster som viktiga verktyg för hållbar stadsutveckling i mycket större utsträckning än vad vi gör idag.
 
För att kunna vara med och påverka utvecklingsmöjligheterna för urbana ekosystemtjänster, positionera Sverige och stärka EU med global konkurrenskraft krävs samsyn och gemensamma informations- och lobbyaktiviteter. Vi måste därför skapa en vision och ett tydligt budskap för urbana ekosystemtjänster som ett viktigt styrkeområde, samt ta reda på hur det budskapet ska kunna framföras genom så många kanaler som möjligt inom EU.

Målen för Påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster
 
Att på europeisk nivå positionera området urbana ekosystemtjänster som ett svenskt styrkeområde med en hög forsknings och samverkanspotential för hela EU.
 
Att påverka inriktning och utformning av kommande arbetsprogram i Horisont 2020, för att stärka forskning, samverkan och innovationer kring urbana ekosystem- tjänster, ur ett nationellt och europeiskt perspektiv.
 
Påverkansplattformar
 
Syftet med VINNOVAS utlysning är att stimulera mobilisering och samverkan mellan olika aktörer med gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar för att tydligt positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå. Samverkan väntas ske i nationella plattformar med bred förankring inom aktuellt forskningsområde. Målet med plattformarnas arbete är att påverka förutsättningarna för svenska aktörer att delta i det europiska ramprogrammet, Horisont 2020

DELTAGARE: 

Caroline Dahl

Harald Klein

Ann-Marie Fransson

Daniel Bergqvist

Christopher Raymond

Åsa Ode Sang

Erik Andersson

Sara Borgström 

Louise Hård af Segerstad 

Per Flink

Per Simonsson

Ulrika Åkerlund 

Cecilia Lindblad 

SLU Alnarp
Tankesmedjan Movium
Box 190
234 22 Lomma
movium@slu.se
 
Bli kund >>