movium.slu.se

Parc aux angéliques på den östra banken av floden Garonne, av landskapsarkitekt Michel Desvigne, föregår omvandlingen av området från hamn till stad. Foto: Lisa Diedrich

movium.slu.se

Tidigare kaserner får ny användning i det ”gröna” innovationsklustret Darwin Eco-système. Foto: Lisa Diedrich

movium.slu.se

Upprustning och anläggandet av nya publika mötesplatser som Miroir d’eau på den västra flodbanken. Foto: Lisa Diedrich

movium.slu.se

Satsningen på hållbar mobilitet i en regional skala var startskottet för stadsförnyelsen av Bordeaux. Foto: Lisa Diedrich

Nyhet
Gott nytt år!

2018 – med experiment, excellens och expertis!

Publicerad 3 januari 2018

Precis innan jul- och nyårshelgerna stundar får vi äntligen nyheter från regeringens satsning på stadsutveckling. Ett råd för hållbara städer ska inrättas och ett stöd för kommunernas arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster ska formeras. Det är goda nyheter för branschen och alla vi som arbetar med hållbara stadslandskap.

 

På Tankesmedjan Movium satsar vi också inför 2018. Det blir konferenser, studieresor, seminarier, kurser och partnerskapsträffar. Från redaktionen kommer vi att producera fyra nummer av Tidskriften STAD där årets första nummer kommer att debattera och reflektera kring hur de urbana agendorna – Agenda 2030 och Den Nya Urbana Agendan från Habitat III – påverkar det urbana stadslandskapet. Vi kommer också inom kort att ge ut en exempelsamling för hur man framgångsrikt kan implementera ekosystemtjänster i planering, projektering och förvaltning. Att lära av de som går före är väsentligt, tror vi. Sex nummer av Movium fakta med nya forskningsrön är också att vänta under året, liksom ett nytt format för våra nyhetsbrev. 

 

Movium Rådgivning är en prenumerationstjänst som möjliggör för branschen att ställa frågor direkt till forskare och experter inom olika utemiljörelaterade områden. Vi är övertygade om att rådgivning är extra väsentligt när regeringen nu satsar medel för kommunernas arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster. Under förra året genomförde vi en utvärdering av Moviums rådgivningstjänst. Slutsatserna från denna kommer vi att ta vidare och omsätta under året så att den kunskap och expertis som finns kring stadens utemiljö kan bidra till att de satsningar som nu görs också sker på bästa sätt.

 

På Tankesmedjan Movium går kunskap och expertis hand i hand med nyfikenhet och experiment. Det manifesterar vi i år bland annat genom temat för vår återkommande konferens Publika parker och trädgårdar ”Våga testa nytt!”. Konferensen arrangeras tillsammans med Malmö stad och Helsingborgs stad och äger i år rum den 12 april i Helsingborg. Till konferensen kommer flera spännande föreläsare med inspel till temat som vill uppmana till nya och inspirerande sätt att arbeta med gestaltning och programmering av offentliga park- och stadsmiljöer som väcker medborgarnas nyfikenhet och engagemang. Ulla Bergström, arkitekt och kontorschef på White, kommer föreläsa om pop up-parker och medborgardriven stadsutveckling i Stockholm. Kim Ellis, vd för Centennial Parklands & the Royal Botanic Garden Sydney, Australien, kommer berätta om nya modeller för att skapa innovativa attraktioner i parker och botaniska trädgårdar. Antje Stokman, landskapsarkitekt och professor vid HafenCity Universität Hamburg, Tyskland, föreläser om design av stadens grönska i klimatförändringens spår och Jacqueline Osty, landskapsarkitekt och grundare av Atelier Jacqueline Osty & Associés i Paris, Frankrike kommer och berättar om stadsförnyelseprojektet Ile de Nantes i Frankrike och hur man där använt de offentliga rummen som drivkraft för en mycket framgångsrik urban transformation från hamn till stadsliv.

 

Frankrike är också målet för den studieresa som vi planerar att genomföra den 18–21 april 2018 till Bordeaux. Efter Ile de Nantes är Bordeaux ett av de mest intressanta stadsomvandlingsprojekten i Europa just nu, kanske till och med det allra mest intressanta. Utifrån en regional satsning på hållbar mobilitet har stadsomvandlingsprojekt avknoppats i olika skalor i allt från upprustning av publika platser till mer omfattande omvandlingar av centralt belägna hamnområde och renoveringar av miljonprogramsområden. Kvalitativ livsmiljö och höga hållbarhetsmål är genomgående liksom att man använder grönstruktur och urban grönska som katalysator för omvandlingen. Här finns nya stadsdelar att besöka som bygger på ideal om den täta och gröna staden, men också mer inkrementellt framväxande stadsdelar där grönstruktur förplanteras och guidar de initiativ som tas, parallellt med enskilda entreprenörers initiativ att skapa innovationskluster i lämnade kaserner.  

 

Vi på Tankesmedjan Movium önskar alla ett inspirerande 2018 och hoppas att vi ses i flera olika sammanhang! 

CAROLINE DAHL