AVSLUTADE PROJEKT & AKTIVITETER

Senast uppdaterad 26 fabruari 2013

 

Projektnummer

Projektnamn

Kontaktperson

 

01/06 

Utomhuspedagogik och skolträdgård   

Torsten Kellander

 

02/06 

En vision för Virtual Reality i vägbyggandets tjänst     

Caroline Hägerhäll

 

03/06 

Utvärdering av totalentreprenad för skötsel av utemiljö på Augustenborg i Malmö

Anders Kristoffersson

 

04/06 

Ekologiskt uthållig parkskötsel   

Håkan Schroeder

 

05/06 

Att växa i samverkan - etablering av ett SamarbetsCenter i Malmö 

Mats Lieberg

 

06/06 

Augustenborgs Botaniska Takträdgård 

Tobias Emilsson

 

07/06

Förebyggande av rotinväxning i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd 

Kaj Rolf

 

08/06 

Trädsponsring – erfarenheter av samverkan mellan parkförvaltning, brukare och det privata näringslivet    

Tim Delshammar

 

10/06 

Grön Rehabilitering           

Susanna Lundqvist

 

11/06 

System Living Plant Protection    

Hartmut Schüssler

 

12/06 

Mark- och växter i vägmiljöer, en kurs i samarbete mellan E-gruppen, Movium och Vägverket 

Göran Nilsson

 

13A/06          

Kyrkogårdsprojekt, Design av återlämnade gravrätter           

Ann-Britt Sörensen

 

13B/06          

Kyrkogårdsprojekt, Askgravlundar i Sverige     

Ann-Britt Sörensen

 

13C/06          

Kyrkogårdsprojekt, Kyrkogårdens och parkens gångar         

Ann-Britt Sörensen

 

14/06 

Användning av natursten i utomhusmiljö – utveckling av kunskap om materialhantering

Kaj Rolf

 

18/06 

VR i vägbyggandets tjänst, se projekt 2/06       

Caroline Hägerhall

 

19/06 

Gröna Trappan       

Patrik Grahn

 

04/07 

Utveckling av Destination Söderslätt      

Ole Reiter

 

06/07 

Växter på kyrkogård

Ann-Britt Sörensen

 

07/07 

Hållbar utveckling och förvaltning av vägrummet         

Tim Delshammar

 

08/07 

Förebyggande av ogräs i stenbeläggningars fogmaterial     

Håkan Schroeder

 

11/07 

Urbankonst i det offentliga rummet        

Titti Olsson

 

12/07 

Upphandlings- och byggråd för golfsektorn – förstudie         

Kent Fridell

 

12B/08          

Upphandlings- och byggråd för golfsektorn ­– fortsättning     

Kent Fridell

 

14/07 

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel   

Anders Kristoffersson

 

15/07 

Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet genom ett livscykelperspektiv

Tim Delshammar

 

16/07 

Skötselmanual för bostadsgårdar          

Bengt Persson

 

17/07 

Naturstensmurar i kyrkogårdsmiljöer    

Ann-Britt Sörensen

 

20/08

Det offentliga rummets möjligheter som pedagogisk miljö med koppling till konkreta utomhuspedagogiska metoder    

Torsten Kellander

 

23/08

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel   

Anders Kristoffersson

 

24/08 

Lokalklimatets effekt på bullerspridning           

Erik Skärbäck

 

25/08 

Biotopförstärkning genom insådd/inplantering som metod för att gynna hotade insekter

Mårten Hammer

 

26/08 

Fogar för markplattor av natursten - material och dimensionering  

Kaj Rolf

 

31/08 

Ekologisk omställning av utemiljön i efterkrigstidens bebyggelse  

Tim Delshammar

 

32/08 

Utvärdering av projekt Grön Rehabilitering i Östergötland    

Patrik Grahn

 

34/08 

Kartering av miljökaraktärer på kommunövergripande nivå  

Erik Skärbäck

 

36/08 

Nordiska Trädgårdar - mässdeltagande 2009

Birgitta Rämert

 

37/09 

Informationsinsatser för ökad användning av prydnadsväxter i utemiljöer

Göran Nilsson

 

38/09

Bete ur ett mångbruks och hållbarhetsperspektiv; betesdjur, beteseffekter, landskap och människor          

Ingrid Sarlöv-Herlin

Anders Herlin

 

39/09 

Internationell konferens om stadsträd - Urban Trees

Göran Nilsson

 

40/09 

ALLOT- experimentell köksträdgård på Wanås           

Maria Hellström Reimer

 

41/09 

Kan pimpsten reducera risken för fosforförluster från golfgreenar?           

Siri Caspersen

 

42/09 

Etablering av kommunikationsplattform inom trädgårdsturism       

Göran Nilsson

 

43/09 

Framtida kyrkogårdar - utarbetande av forskningsprojekt för kyrkogårdsområdet

Mats Lieberg                   

Ann-Britt Sörensen

 

44B/10          

Landsbygdsutveckling genom möten mellan landskaps- och kulturhändelser

Gunilla Lindholm

 

45/09 

Miljöaspekter på gravplanteringen         

Helena Karlén

 

47/09 

Värdet av grönytor - en kunskapssammanställning som underlag för stadsplanering

Märit Jansson

 

50/09 

Att kommunicera kring hållbar stadsutveckling: En Sociokulturell studie över diskursen mellan forskarmiljön och stadsplanerare       

Anders Larsson

 

51/09 

Landskapsanalys Siljan   

Karin Hammarlund          

Jenny Nord

 

52/09

Underhåll av järnvägstransportsystemets skötselgata – strategier och metoder för effektiv skötsel av vegetation

Anders Busse Nielsen

Rapport

 

55/10

Projekt Nya stadsträd – selektion och utvärderingar

Henrik Sjöman

Rapport

 

58/10 

Seminarium om stadsodling       

Tim Delshammar

 

65/10 

Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet           

Ann-Britt Sörensen

 

68/10 

Trygghet i bostadsområdets gröna miljöer      

Märit Jansson

Rapport

 

69/10 

Seminarium om stadsodling, Kulturhuset hösten 2010        

Tim Delshammar

  

70/10 

Kartläggning av svenska experter inom området träd i urban miljö

Tim Delshammar

 

72/10 

Förstudie - Problemet med underhållsskulden           

Ann-Britt Sörensen                   

Angela Sandell

 

74/10 

Trädgården och parken vid Tomarps Kungsgård, delprojekt           

Anna Jakobsson

 

81/11

Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande

Erik Skärbäck

Rapport

 

99/12

Urban Test-Labs' som mötesplatser för forskning och resilient stadsutveckling

Måns Norlin och Gunilla Lindholm

Rapport

 

111/13

Vitaliseringsförsök av bokarna i Pildammsparken i Malmö

Anna Levinsson

Rapport

 

149/15

Hållbar grönyteskötsel

Thomas B. Randrup och Johan Östberg

Rapport