movium.slu.se

movium.slu.se

Movium Magasin
Reportage nr 1 2013

Peak car kräver ny stadsplanering

Publicerad 11 mars 2013

Peak car är här för oss som lever i växtvärlden. Det finns tydliga signaler från olika forskare att biltrafiken mätt i antal passagerarkilometer kommer att minska framöver. Bilen kommer att få en annan roll i framtiden. Detta måste återspeglas i en förändrad stadsplanering, hävdar trafikforskaren Christer Ljungberg i ett samtal med Movium Magasins Göran Nilsson.

 

Sov inte under revolutionen! Med de orden, hämtade från ett tal av Martin Luther King, brukar Christer Ljungberg, trafikforskare och vd för konsultföretaget Trivector AB i Lund, inleda sina anföranden runt om i Sverige. Han är flitigt anlitad som föreläsare bland annat av kommuner som behöver råd kring sin trafikplanering.

 

– Jag vill väcka dem som jobbar med stadsplanering och fysisk planering, säger Christer Ljungberg. Enligt Trafikverkets nationella plan så ska det år 2020 bli 12 procents trafikökning i antalet personkilometer jämfört med ett utgångsvärde 2006. Vi skulle få 600 000 flera personbilar i tillägg till de 4,3 miljoner som redan finns.

 

– Men det kommer förmodligen inte att bli så. En rad forskare menar att vi är i en fas med peak car i västvärlden. Biltrafiken kommer att minska framöver och bilens roll blir en annan, det måste återspeglas i investeringar i våra städer och i den regionala planeringen.

 

Flera faktorer

 

Det finns många olika faktorer som bidrar till peak car: kollektivtrafiken har förbättrats, bränslepriserna ökar och det sker en förtätning av städerna som minskar bilbehovet. Staden får en allt äldre befolkning som kör mindre, samtidigt väljer allt flera ungdomar bort körkortet. Till och med i USA minskar privatbilismen. Visserligen ökade antalet nya personbilsregistreringar 2012 i USA jämfört med föregående år, men Christer Ljungberg påpekar att det är en naturlig följd av lite bättre tider och att antalet registreringar under en rad tidigare år minskat kraftigt. Redan 2007 kunde man se en tendens till peak car i bilens förlovade land.

 

Men det finns ytterligare faktorer som kommer att minska privatbilismen, menar Christer Ljungberg. En ny stadskultur har växt fram. Bilen är inte längre en lika stark statusmarkör bland yngre. Vi har slagit i ”tidsbudgettaket”, det vill säga vi vill inte längre ödsla tid på bilköer i jobbpendlingen, och detta är kopplat till utvecklingen inom mobilt IT – vi kan vara uppkopplade på nätet och vara effektiva om vi väljer tåget eller bussen istället för bilratten.

 

Vinnande planering

 

Sverige har byggt upp ett av världens mest omfattande biltrafiksystem, räknat i kvadratmeter vägyta per invånare. Varje bil har tillgång till åtta parkeringsplatser i tätorterna. Christer Ljungberg menar att morgondagens vinnare är de planerare som förmår bryta invanda tankar och satsa på attraktiva mötesplatser i städerna med fokus på människor och inte på ett visst trafikslag.

 

– Målet med planeringen av staden måste vara största möjliga tillgänglighet per rörlighet, menar Christer Ljungberg. Det krävs mera yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel.

 

Trivector är involverade i en rad projekt kring kommande infrastruktursatsningar. SPIS – Spårvagnar i Skåne – är ett delvis EU-finansierat projekt med sikte på spårvagnstrafik i Lund, Malmö och Helsingborg. I Lund har man redan kommit långt i planeringen av spårvagn mellan centrala staden och det nya stadsutvecklingsprojektet Brunnshög med supermikroskopen ESS och MAX IV. Här

kan det på längre sikt bli fråga om 5 500 bostäder och 40 000 arbetsplatser.

 

Nya transportvägar

 

Att bygga för spårvagn är dyrt, men enligt Christer Ljungberg visar beräkningar att när busstrafiken måste få en täthet med avgångar minst var 4–5 minut för att klara ett transportbehov är det kostnadseffektivt att istället välja spårbunden trafik. Det finns en rad exempel i Europa där man kan se att spårvagnsetablering varit en viktig del i lyckade stadsförnyelseprojekt.

 

– I Malmö är vi också med och diskuterar trafik med superbussar, 24 meter långa ledade bussar som körs i egna filer för att öka framkomligheten.

 

Ett annat projekt under planering är ett system av så kallade supercykelvägar i Skåne. Ett första inslag kan bli en ny separat väg för cyklister som möjliggör säker och snabb pendling mellan Lund och Malmö.

 

En stad som ofta lyfts fram när det gäller tillgänglighet för cyklister är Köpenhamn. Där räknar man med att en tredjedel av persontransporterna sker via cykel, samt en tredjedel vardera via kollektivtrafik och bilar. Christer Ljungberg tror att vi har en bit kvar innan vi kan nå motsvarande situation i svenska städer. Inte ens i cykeltäta Lund är det aktuellt. Beräkningar visar att 54 procent av persontransporterna till och inom Brunnshögsområdet kommer att ske med bil, trots satsningarna på andra trafikslag.

 

Peak shopping centers

 

Bilen anses ju vara en nödvändig förutsättning för den växande floran av shoppingcentra som etableras utanför stadskärnorna. Men Christer Ljungberg säger att vi nog rätt snart även kan prata om en fas peak shopping centers i Sverige. Han pekar på att denna trend redan har blivit synlig i USA, det har till och med utvecklats en speciell webbinformation om avvecklingen av stormarknader: www.deadmalls.com.

 

– Men mera stadsnära stormarknader kan tvärt emot vad många tror få ett uppsving om cykeltrafiken ökar, säger Christer Ljungberg. Det finns flera exempel på att omsättningen ökat om man ökat tillgängligheten och bekvämligheten för cykelburna kunder. De handlar mindre vid varje tillfälle men oftare. På ytan för varje bil som parkeras kan man istället få plats med 13 cyklar.

 

Vilka städer vill då Christer Ljungberg lyfta fram som morgondagens vinnare när det gäller planering för hållbara trafiklösningar och attraktivt stadsliv?

 

– I ett nordiskt perspektiv framstår nog Köpenhamn som en förebild. Men jag vill också puffa för Stockholm. Om man genomför sin planerade trafikstrategi och kombinerar detta med den nya planerade översiktsplanen, benämnd Promenadstaden, kan invånarna se fram emot en spännande utveckling.

 

Melbourne föredöme

 

Går vi utanför Norden vill Christer Ljungberg framhålla Melbourne i Australien. Där finns världens största spårvägsnät och staden är fylld av attraktiva tillgängliga mötesplatser.

 

– Sedan blir jag imponerad av stadsförnyelsen i Zürich i Schweiz. Staden rankas alltid högt i listor på attraktiva städer. Även där har man satsat mycket på kollektivtrafiken. Jag läste en uppgift om att en medelinvånare i Zürich gör 600 kollektivtrafikresor per år, motsvarande siffra för Lund är 70–80 stycken. Men sedan fick jag höra att den höga siffran i Zürich kan bero på att invånarna är lite snåla och åker hem från jobbet och äter lunch varje dag ...

 

Men hur är det då med bilen framöver, på vilket sätt får den en annan roll och hur skapar vi en hållbar bilism?

 

– Jag tror att vi bland annat får se många fler bilpooler och ökad samåkning. Sedan är ju bilen oöverträffad när det gäller att snabbt och smidigt ta sig till olika fritidsaktiviteter utanför staden, säger Christer Ljungberg.

 

Bilen bekväm lösning

 

När vi förtätar städerna kanske vi skapar utrymmen utanför centrum där vi har våra bilar parkerade, säger han sedan och tilllägger att själv kan han inte vara utan bil eftersom han till exempel bekvämt vill kunna ta sig från Lund till fritidshuset i Barsebäck.

 

– Men jag har minskat min årliga körsträcka från cirka 1 500 mil till 800 mil när jag börjat åka mycket mera tåg. Bilen jag äger kan jag köra på biogas. Men ska vi börja diskutera för- och nackdelar med olika typer av bränslen nu och i framtiden måste det nog bli en ny och helt annan artikel.

Göran Nilsson

Sidor