movium.slu.se

Movium Magasin
Ledaren nr 1 2013

Gaturum ska skapas för människor

Publicerad 11 mars 2013

Allt fler delar visionen om att gaturummen är platser för människor, där vi kan gå och cykla, mötas och leka, reflektera och inspireras. För många ingår dessutom i visionen att gaturummen i den täta staden är en del av grönstrukturen. Gröna rum, med gräs, träd, buskar och blommor, ekorrar, fåglar, fjärilar och bin. I översiktsplanernas visioner framträder gaturummen nästan som parkstråk med enstaka bilar i, och då på fotgängarnas villkor.

 

De positiva effekterna skulle vara många. Avgaserna och trafikbullret är – förutom att trafiken förstör upplevelsen av många platser i staden – en direkt hälsofara. Vi börjar alla att utsöndra stresshormoner någonstans mellan 50 och 60 dB. En dansk rapport för ett par år sedan kopplade ihop trafikbullret med risken att drabbas av stroke.

 

Trafiken gör det också svårt att ta sig fram och röra sig i staden. Detta drabbar alla. Om fler promenerade, joggade och cyklade skulle de positiva effekterna på folkhälsan bli stora, inte minst vad gäller fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. För barn och unga är hindren ofta oöverkomliga vilket leder till att många långt upp i åldrarna inte kan utforska sin egen närmiljö eller ta sig till sina vardagsaktiviteter utan att bli ledsagade av en vuxen. Förutom att påverka barnens utveckling och hälsa bidrar detta naturligtvis till barnfamiljernas fragmenterade och jäktade vardag.

 

Storskaliga trafiklösningar blir dessutom ofta barriärer som hindrar rörelser mellan olika områden i staden, vilket bidrar till segregation och främlingskap mellan stadsdelarna.

 

Alltför många städer definieras av trafiklösningar som förstör upplevelsen av stadsmiljön. Ett viktigt steg för att nå hållbar stadsutveckling, även ur andra aspekter än de som jag tagit upp här, är att vi lyckas planera för att minska transporterna. Samtidigt pekar det mesta på att den totala trafikmängden fortsätter att öka under överskådlig framtid.

 

Trafikverket skriver i sin strategi för 2012–2021 att det är en stor utmaning att utveckla väl fungerande resor och transporter i storstäderna samtidigt som stadsmiljön ska bli mer attraktiv. De lyfter bland annat vikten av en samhällsplanering som är inriktad på att bilresandet ska minska och andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka, samt att utformningen av transportsystemet – i kombination med bebyggelsestruktur och lokaliseringsmönster – är avgörande. Det finns, menar Trafikverket, stora möjligheter att förbättra stadsmiljön genom att integrera transportplanering bättre i samhällsplaneringen.

 

Det är uppenbart att det kommer att krävas mycket för att lyckas, i form av såväl investeringar som nytänkande, mod och vilja. Det krävs att alla som arbetar med stadsplanering och samhällsutveckling inom olika kompetensområden samlas runt frågorna och bidrar till lösningarna.

 

För tillsammans kan vi skapa de städer där vi trivs och vill bo.

 

Och vi ska vara med och skapa dem.

Anders Rasmusson
Chef på Movium

Sidor